Svitek druhý

23.08.2015 10:36


Dnešek přivítám s láskou v srdci.

   Protože toto je největší tajemství úspěchu každého odvážného činu. Svaly mohou rozetnout štít ba i zničit život, ale jen neviditelná moc lásky může otevřít lidské srdce, a dokud se nenaučím tomuto umění, budu pouhým kramářem na tržišti. Učiním z lásky svou největší zbraň. Nikdo z těch, které navštívím, se neubrání její síle.

   Mému přemlouvání mohou čelit, mé řeči nemusejí uvěřit, můj oděv mohou odsuzovat, mou tvář nemusejí příjmout a dokonce i mé výhodné nabídky jim mohou být podezřelé, ale díky mé lásce roztají jejich srdce, podobně jako slunce svými paprsky změkčuje i tu nejztuhlejší hlínu.

Dnešek přivítám s láskou v srdci...

 Jak toho docílím? Od nynějška budu pohlížet na všechny věci s láskou a znovu se narodím. Budu milovat slunce, protože hřeje mé kosti, ale budu milovat i déšť, neboť očišťuje mého ducha. Budu milovat světlo, protože mi ukazuje cestu, ale budu milovat i tmu, neboť díky jí vidím hvězdy. Budu vítat štěstí, protože činí mé srdce větším, ale snesu i smutek, neboť otírá mou duši. Ocením odměnu, protože si ji zasloužím, ale vítám i překážky, neboť jsou pro mne i výzvou.

Dnešek přivítám s láskou v srdci..

   A jak budu hovořit? Budu chválit nepřátele a stanou se z nich mí přátelé, budu povzbuzovat přátele a oni se promění v mé bratry. Když budu mít chuť odsuzovat, kousnu se do jazyka, a když mě něco pohne k chvále, budu ji rozhlašovat do celého světa.

   Nechválí snad ptáci, vítr, moře i příroda svou hudbou Stvořitele? Proč bych nemohl já stejnou hudbou promlouvat k jeho dětem? Napříště si budu pamatovat toto tajemství a můj život se změní.

 Dnešek přivítám s láskou v srdci.

   A jak budu jednat? Začnu mít rád všechny lidi, protože každý z nich má vlastnosti hodné obdivu, třebaže jsou skryté. Pomocí lásky strhnu zeď podezírání a nenávisti, kterou obestavěli svá srdce a místo ní vybuduji mosty, aby má láska mohla vstoupit do jejich duší.

   Budu mít rád ctižádostivé, protože mne mohou povzbudit. Budu mít rád neúspěšné, protože mne mohou poučit. Budu mít rád krále, protože to jsou jen lidé, a budu mít rád pokorné, protože jsou to lidé Boží. Budu mít rád bohaté, protože jsou přesto osamělí, a budu mít rád chudé, protože je jich tolik. Budu mít rád mladé pro jejich víru a starce pro jejich sdílenou moudrost. Budu mít rád krásné pro smutek v jejich očích a ošklivé pro mír v jejich duších.

Dnešek přivítám s láskou v srdci.

   Jak ale odpovím na činy ostatních lidí?  S láskou. Neboť stejně jako je láska zbraní, kterou otevřu lidská srdce, je i štítem odrážejícím šípy nenávisti a kopí hněvu. Protivenství a překážky budou odrážet na můj nový štít a promění se v nejmírnější deštík. Štít mne ochrání na tržišti a bude mi podporou v osamění. Pozdvihne mne ve chvílích zoufalství a uklidní v okamžicích triumfu. Čím více jej budu používat, tím bude silnější a bude mne lépe chránit, až jej jednoho dne odhodím a ničím neomezován budu kráček mezi všemi lidmi. A až tak učiním, bude mé jméno vyzdviženo vysoko na pyramidu života.

Dnešek přivítám s láskou v srdci

 A jak se budu chovat k tomu, koho potkám? Jen jedním způsobem. Tiše a pro sebe ho oslovím a řeknu "mám Tě rád". Protože když si v duchu řeknu tato slova, budou zářit v mých očích, odeženou mi chmury z čela, rozesmějí mé rty, budou znít v mém hlase a srdce toho člověka se otevře. A kdo by odmítl mé zboží, když v srdci ucítí mou lásku?

Dnešek přivítám s láskou v srdci

 A ze všeho nejvíce budu milovat sám sebe. Protože pak budu horlivě střežit všechno, co vstoupí do mého těla, mysli, duše a srdce. Nikdy příliš nepovolím tělesným žádostem, raději budu své tělo chovat v čistotě a zdrženlivosti. Nikdy nedopustím, aby mou mysl upoutalo zlo či zoufalství, raději ji pozvednu vědomostmi a moudrostí věků.Nikdy nedovolím, aby má duše podlehla uspokojení a samolibosti, raději ji napojím zamyšlením a modlitbou. Nikdy nepřipustím, aby se mé srdce zmenšilo a  zahořklo, raději je rozdám a ono poroste a bude proteplovat zemi.

Dnešek přivítám s láskou v srdci...

   Od nynějška budu milovat celé lidstvo. Od této chvíle všechna nenávist opouští mé žíly, protože na ni nemám čas, mám čas pouze na lásku. V této chvíli dělám první krok, abych se stal vynikajícím člověkem. S láskou stokrát znásobím své obchody a stanu se velikým obchodníkem. Kdybych neměl žádnou linou dobrou vlastnost, láska sama stačí k úspěchu. Bez ní selžu, i kdybych měl všechny vědomosti a schopnosti, co jich na světě je.

Dnešek přivítám s láskou v srdci a úspěch se dostaví.